tel. 74 645 01 31

Ogłoszenie o naborze wniosków


KOMUNIKAT z dnia 01-06-2018 r.

Komunikat w sprawie zmiany w wytycznych w zakresie wymogów związanych z wykonawcą w związku ze zmianami związanymi z RODO punkt 8 wytycznych przyjmuje brzmienie:

8.       Wymagania dotyczące Wykonawcy instalacji

Wymaga się, aby potencjalni Wykonawcy ubiegający się o wykonanie usług na rzecz Grantobiorców spełniali wszystkie poniższe wymagania:
a.       Posiadali doświadczenie związane z montażem i uruchomieniem co najmniej 4 sztuk systemów fotowoltaicznych (PV) typu on-grid, na dachach budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym imieniu. Za potwierdzenie powyższego wymagania uzna się OŚWIADCZENIE wykonawcy o wykonaniu ww. instalacji z listą poszczególnych instalacji zawierającą moce poszczególnych systemów PV.
b.       Dysponowali zespołem osób z adekwatnym przygotowaniem zawodowym do realizacji zadań objętych projektem. Za potwierdzenie powyższego wymagania uzna się listę zawierającą zestawienie osób posiadającymi poniższe uprawnienia:
·         instalatora OZE o specjalności fotowoltaika wydanym przez UDT,
·         certyfikowanego instalatora falowników potwierdzonymi przez co najmniej jednego producenta falowników, którego produkty spełniają powyższe wymagania,
·         SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w tym kurs montera instalacji fotowoltaicznych.

 

Informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do gmin: Kobierzyce, Kłodzko, Lubin:

Kobierzyce: 57 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania: 1 991 445,50 PLN (*), na łączną wartość mocy: 341,04 KW (*)
Kłodzko: 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania: 1 421 752,92 PLN (*), na łączną wartość mocy: 237,6 KW (*)
Lubin: 42 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania: 1 333420,50 PLN (*), na łączną wartość mocy: 233,4 KW (*)

(*) poprawna wartość będzie znana po dokonaniu oceny formalnej projektów.

KOMUNIKAT z dnia 12-02-2018 r.

Został wydłużony termin na składnie wniosków o grant do godziny 15.00 do dnia 28-02-2018 r. dla wnioskodawców z następujących gmin:

Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Miejska Dzierżoniów
Gmina Wiejska Dzierżoniów
Gmina Krośnice
Gmina Milicz
Gmina Pieszyce
Gmina Twardogóra
Gmina Żmigród

KOMUNIKAT z dnia 29-01-2018 r.

Został wydłużony termin na składnie wniosków o grant do godziny 15.00 do dnia 14-02-2018 r. dla wnioskodawców z następujących gmin:

Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Miejska Dzierżoniów
Gmina Wiejska Dzierżoniów
Gmina Krośnice
Gmina Milicz
Gmina Pieszyce
Gmina Twardogóra
Gmina Żmigród
Gmina Kąty Wrocławskie
Gmina Siechnice
Gmina Żórawina

KOMUNIKAT z dnia 24-01-2018 r.

Doprecyzowano zapisy umowy dot. danych osobowych (§ 19. Ochrona danych osobowych)

KOMUNIKAT z dnia 19-01-2018 r.

Został wydłużony termin na składnie wniosków o grant do godziny 15.00 do dnia 14-02-2018 r. dla wnioskodawców z następujących gmin:

Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Miejska Dzierżoniów
Gmina Wiejska Dzierżoniów
Gmina Krośnice
Gmina Milicz
Gmina Pieszyce
Gmina Twardogóra
Gmina Żmigród

KOMUNIKAT z dnia 19-01-2018 r.

Doprecyzowano kryterium pn. „Planowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznej” zgodnie z informacjami przedstawianymi podczas szkoleń/spotkań informacyjnych oraz w trakcie dyżurów: 3 pkt. otrzymuje projekt, w którym moc mikroinstalacji w projekcie Grantobiorcy wynosi 4,5 kWp i powyżej, jednak nie więcej 6 kWp. W przypadku, kiedy mikroinstalacja ma 4,5 kW lub 6 kW – projekt otrzymuje 3 pkt.

KOMUNIKAT z dnia 12-01-2018 r.

Doprecyzowano parametr dot. ilości ogniw na: „min. 60” oraz moc falownika do: „Nie większa niż 10 kW”

KOMUNIKAT z dnia 10-01-2018 r.

Zmianie uległ regulamin w punkcie 17 w zakresie sposobu liczenia punktów w ramach oceny merytorycznej. Uszczegółowiono: „Punktacja uzyskana przez Wniosek o Grant z oceny merytorycznej jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez dwóch ekspertów zaokrągloną matematycznie do 3 miejsc po przecinku

KOMUNIKAT z dnia 04-01-2018 r.

Zmianie uległ załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu – Zał. 8 do Regulaminu Konkursu – Katalog wydatków kwalifikowalnych. Zmieniono sprawność modułu na: „Nie mniejsza niż 17,5 %”. Uszczegółowiono zapisy w wytycznych, dotyczących wyboru wykonawców.

KOMUNIKAT z dnia 21-12-2017 r.

 

Wprowadzono zmianę w następujących w zał. 4 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny Grantobiorcy:

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Stopień dopasowania mocy mikroinstalacji „:
2 pkt. otrzymają instalacje, których stopień dopasowania łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku jednorodzinnego, dla którego jest przeznaczona będzie wynosił do 125% włącznie.
0 pkt. otrzymają instalacje, których stopień dopasowania łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku jednorodzinnego, dla którego jest przeznaczona będzie wynosił powyżej 125% do 150% włącznie.

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Kwalifikowalność Grantobiorcy”: w celu uszczegółowienia kryterium dodano informację: „W ramach kryterium weryfikowane będzie zgodność typu Grantobiorcy z Regulaminem Konkursu, w tym w szczególności”.

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Kwalifikowalność typu projektu”:
w celu uszczegółowienia kryterium dodano informację: „W ramach kryterium weryfikowane będzie zgodność typu Projektu z Regulaminem Konkursu”.

 

KOMUNIKAT z dnia 12-12-2017 r.

W związku z wątpliwościami potencjalnych Grantobiorców informujemy, że grant może dotyczyć mikroinstalacji PV posadowionej na dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dachach innych obiektów (np. garaż, wiata). W związku z powyższym dokonano uspójnienia dokumentacji konkursowej. Zmiana obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT z dnia 08-12-2017 r.

Stawka podatku VAT na poziomie 8% dotyczy zakupu i montażu mikroinstalacji na dachu domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa jest nie większa niż 300 m2. Oznacza to, że w przypadku domów jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa jest większa niż 300 m2, należy dokonać przeliczeń wartości podatku VAT za wykonanie instalacji PV (w tym zakup) w postaci proporcji zgodnie z poniższym przykładem:

koszt brutto wydatków kwalifikowanych = 30 000,00 PLN
powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego = 350 m2

koszty kwalifikowalne:
z 8% stawką:
30 000 * 300/350 = 25 714,29 PLN brutto
25 714,29 PLN / (1+8%) = 23 809,52 PLN netto
25 714,29-23809,52 = 1 904,76 PLN VAT 8%

z 23% stawką:
30 000 – 25 714,29 = 4 285,71 PLN brutto    lub    30 000 * 50/350  = 4 285,71 PLN
4 285,71 / (1+23%) = 3 484,32 PLN netto
4 285,71 – 3 484,32 = 801,39 PLN VAT 23%

W przypadku, kiedy taka sytuacja zaistniała u potencjalnego Grantobiorcy, należy skontaktować się z biurem projektu w celu dokonania indywidualnej zmiany w kosztorysie. Zmiany tej dokona biuro projektu. 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 01-12-2017 r.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie
 www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi:

Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.

Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.

Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.

Alokacja – Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*

(* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).

Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych

Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant

Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania  wniosków –  od godz. 8.00 dnia 29-12-2017 r. do godz. 15.00 dnia 31-01-2018 r.* – dotyczy: Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Lubin, Gmina Siechnice, Gmina Żórawina;

– do godz. 15.00 dnia 14-02-2018 r.* – dotyczy: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Krośnice, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród.

Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy właściwym  ze względu na adres lokalizacji inwestycji.

Forma składania wniosków  – zgodnie z Regulaminem konkursu.

Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.

Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU