tel. 74 645 01 31

Komunikat z dnia 01.06.2018 r.


Komunikat w sprawie zmiany w wytycznych w zakresie wymogów związanych z wykonawcą w związku ze zmianami związanymi z RODO punkt 8 wytycznych przyjmuje brzmienie:

8.       Wymagania dotyczące Wykonawcy instalacji

Wymaga się, aby potencjalni Wykonawcy ubiegający się o wykonanie usług na rzecz Grantobiorców spełniali wszystkie poniższe wymagania:
a.       Posiadali doświadczenie związane z montażem i uruchomieniem co najmniej 4 sztuk systemów fotowoltaicznych (PV) typu on-grid, na dachach budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym imieniu. Za potwierdzenie powyższego wymagania uzna się OŚWIADCZENIE wykonawcy o wykonaniu ww. instalacji z listą poszczególnych instalacji zawierającą moce poszczególnych systemów PV.
b.       Dysponowali zespołem osób z adekwatnym przygotowaniem zawodowym do realizacji zadań objętych projektem. Za potwierdzenie powyższego wymagania uzna się listę zawierającą zestawienie osób posiadającymi poniższe uprawnienia:
·         instalatora OZE o specjalności fotowoltaika wydanym przez UDT,
·         certyfikowanego instalatora falowników potwierdzonymi przez co najmniej jednego producenta falowników, którego produkty spełniają powyższe wymagania,
·         SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w tym kurs montera instalacji fotowoltaicznych.