tel. 74 645 01 31

FAQ


Odpowiedzi na pytania do naboru 1/2017

 1. W którym miejscu w dokumentacji należy wskazać informację na temat instalacji trójfazowej?

Odpowiedź:
Informację o posiadaniu lub o braku instalacji trójfazowej należy umieścić w Koncepcji Technicznej w punkcie  I. 1 1.               Opis instalacji elektrycznej (typ instalacji, stan techniczny tablicy rozdzielczej, dostęp do zacisków z uziemieniem poniżej 10 omów, istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe, itp.).

 2. Czy wartość dotacji jest dochodem, czy należy od niej zapłacić podatek dochodowy?      

Odpowiedź:
Wartość dotacji przewidzianej w projekcie jest w rozumieniu zasad pomocy publicznej tzw. pomocą de minimis. Pomoc de minimis co do zasady nie jest przychodem podatkowym. Dodatkowo Grantobiorca jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ustęp 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście, mieszkańcy powinni to zweryfikować dodatkowo w swoim urzędzie skarbowym. Natomiast ustalenie, czy mieszkaniec będzie miał możliwość uzyskania pomocy de minimis będzie jednym z elementem przygotowania przez Grantobiorcę wniosku o grant; prawidłowość tego ustalenia będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku przez komisję konkursową.

3. Czy instalację fotowoltaiczną można umieścić na budynku w innym miejscu niż na dachu, np. na elewacji, tarasie, zadaszeniu tarasu?

Odpowiedź:
Tak. Instalacja fotowoltaiczna powinna być umieszczona na budynku jednorodzinnym (taka sytuacja jest premiowana) lub na innym obiekcie (taka sytuacja nie jest premiowana).

4. Załącznik koncepcja techniczna: trzeba podać całkowite roczne zużycie energii elektrycznej za 12 miesięcy. Proszę o informację, jak należy uzupełnić dane jeżeli
z faktur wynika, iż okresy rozliczeniowe nie pokrywają się z okrągłą liczbą miesięcy np. 1.01.2017 do 20.12.2017 lub 1.01.2017 do 10.01.2017.

Odpowiedź:
Rachunki są elementem pomocniczym. Jeśli Grantobiorca nie posiada rachunków obrazujących pełny okres 12 m-cy, musi oszacować pozostałą część roku przyjmując jakiś klucz. Kluczem może być proporcja. Dodatkowo zaleca się uwzględnić przyszłe zwiększone zapotrzebowanie na EE w przypadku planowanych do 12 miesięcy od uruchomienia instalacji PV  zakupów urządzeń zużywających EE.

5. Jak należy policzyć zużycie energii elektrycznej dla budynku, jeżeli prowadzona jest w nim działalność gospodarcza? (dla przykładu metraż budynku 200m2, w tym 20m2 na działalność gospodarczą).

Odpowiedź:
Wnioskodawca, jeśli nie ma licznika osobnego dla działalności gospodarczej musi oszacować ile energii elektrycznej zużywane jest na cele działalności. Takie oszacowanie winno być zrobione wspólnie z projektantem, który będzie autorem koncepcji technicznej. Jeśli Wnioskodawca odlicza część kosztów za EE w ramach kosztów działalności gospodarczej – może posłużyć się tym kluczem do oszacowania ilość EE przeznaczonej na cele działalności gospodarczej.

6. Na jakim etapie właściciel nieruchomości musi posiadać umowę kompleksową?

Odpowiedź:
Na dzień podpisania umowy Wnioskodawca oświadcza, że posiada dokumentację kompleksową.

7. Proszę o dokładne wyjaśnienie kryterium oceny „efektywność mikroinstalacji”, gdzie można dostać od 0 do 2 pkt. Na jakiej zasadzie następuje przydział punktów dla danego wniosku? Czy w ramach tej oceny można dostać tylko 0, 1 lub 2 pkt?

Odpowiedź:
Kryterium to liczone jest w proporcji do najwyższej efektywności ze wszystkich instalacji zgłoszonych w danej gminie. Najwyższa efektywność dostaje 2 punkty.

8. Czy całkowita liczba punktów otrzymanych poprzez ocenę danego wniosku będzie liczbą całkowitą czy może zawierać części dziesiętne oraz setne?

Odpowiedź:
Wynik końcowy wszystkich punktów za ocenę merytoryczną jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen, zaokrągloną matematycznie do 3 miejsc po przecinku.

9. Czy we wniosku o grant konieczne jest podawanie nr NIP, ponieważ większość osób fizycznych posługuję się już tylko numerami PESEL?

Odpowiedź:
Jeśli właściciele/współwłaściciele nie posiadają NIP to niech  pole pozostaje bez wypełnienia. Pole należy wypełnić jeśli jest NIP.

10. Gdy budynek jednorodzinny należy do 2 współwłaścicieli, którzy złożą dwa oddzielne wnioski o grant (wystawiając odpowiednie pełnomocnictwa) to w tej sytuacji pod pojęciem „Grantobiorca” będziemy rozumieć dwie różne osoby czy jedną (ponieważ dotyczy tego samego budynku mieszkalnego) [dotyczy Wzoru wniosku: Sekcja C Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant].

Odpowiedź:
Współwłaściciele jednej nieruchomości składający wniosek na mikroinstalację dla tej nieruchomości są Grantobiorcami, zatem jeden z tych współwłaścicieli nie może złożyć innego wniosku na mikroinstalację PV dla innej nieruchomości. Nieważne, kto formalnie podpisuje wniosek.