tel. 74 645 01 31

KOMUNIKAT z dnia 21-12-2017 r.


Wprowadzono zmianę w zał. 4 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny Grantobiorcy:

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Stopień dopasowania mocy mikroinstalacji „:
2 pkt. otrzymają instalacje, których stopień dopasowania łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku jednorodzinnego, dla którego jest przeznaczona będzie wynosił do 125% włącznie.
0 pkt. otrzymają instalacje, których stopień dopasowania łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej w stosunku do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku jednorodzinnego, dla którego jest przeznaczona będzie wynosił powyżej 125% do 150% włącznie.

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Kwalifikowalność Grantobiorcy”: w celu uszczegółowienia kryterium dodano informację: „W ramach kryterium weryfikowane będzie zgodność typu Grantobiorcy z Regulaminem Konkursu, w tym w szczególności”.

Kryterium merytoryczne punktowe pn. „Kwalifikowalność typu projektu”:
w celu uszczegółowienia kryterium dodano informację: „W ramach kryterium weryfikowane będzie zgodność typu Projektu z Regulaminem Konkursu”.